شست وشوی جداول،باکسها،سردرورودی ادارات،صندوق صدقات وتیربرق خیابان چناران

چاپ

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۴۰۴۱  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۴۶۳۶  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۴۷۰۷  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۴۹۱۳  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۰۱۶  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۳۰۸  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۴۱۲  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۵۲۰  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۶۵۵  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۷۱۸  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۷۲۵  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۴۵۹۰۹  IMG_۲۰۱۴۰۸۰۷_۱۵۰۱۵۴