آگهی تجدید مزایده تفکیک ازمبدا منطقه مارلیک وغرب سرآسیاب

چاپ

                                                                                               بسمه تعالی

                                                                                     آگهی  تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز صد و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۲۲۱۸/س پ د/۹۶ مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در تجدیدمزایده:

۱-برآورد کل  تجدید مزایده ۴/۰۰۰/۸۰۰/۰۰۰ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت در  تجدید مزایده به میزان ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد تجدیدمزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۷/۰۱/۲۸ لغایت ۹۷/۰۲/۰۷ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ۹۷/۰۲/۰۴ لغایت ۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۷/۰۲/۱۶ می باشد.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.