آگهی تجدید مزایده عمومی تفکیک از مبدا منطقه ملارد وشرق سرآسیاب

چاپ

                                                                                                 بسمه تعالی

                                                                                       آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۱۴۹۱/س پ د/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۰۲ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه ملارد و شرق آسیاب را از طریق برگزاری  مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در تجدید مزایده:

۱-برآورد کل  تجدید مزایده ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت در  مزایده به میزان ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۶/۰۹/۲۶ لغایت ۹۶/۱۰/۰۶ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۳ لغایت ۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳/۳۰ می باشد.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۸-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد تجدید مزایده مندرج است.