آگهی تجدید مزایده عمومی تفکیک از مبدا صفادشت

چاپ

                                                                                                  آگهی  تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز شصت و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۳۲۸۴/س پ د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ امور مربوط به تفکیک از مبدا شهر صفادشت را از طریق برگزاری  تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:

۱-برآورد کل تجدید مزایده ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت در  تجدید مزایده به میزان ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد تجدیدمزایده تحویل گردد.

۴-برندگان اول و دوم و سوم  تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۵-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۹ لغایت ۹۵/۰۳/۰۸ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۵/۰۳/۱۵ لغایت ۹۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴/۳۰ می باشد.

۶-هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۷-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۸-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۹-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.