آگهی مزایده عمومی پردازش مرکز دفن اخترآباد

چاپ

بسمه تعالی
آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۲۸۱۲/س پ د/۹۴ مورخ ۰۹۴/۱۱/۰۸ امور مربوط به تفکیک و پردازش مرکز دفن اخترآباد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
۱-برآورد کل مزایده ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی
۳-سپرده شرکت در مزایده به میزان ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.
۴-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۵-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۹ لغایت ۹۴/۱۲/۰۹ ازساعت ۹ لغایت ۱۲/۳۰ به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۴/۱۲/۰۶ لغایت ۹۴/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴/۳۰ می باشد.
۶-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.
۷-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
۸-سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۹-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

بهرامعلی فتحی
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

شهرداریهای ملارد و صفا دشت