۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آگهی های مناقصه و مزایده » روابط عمومی » ویژه ها
آگهی مزایده عمومی پردازش مرکز دفن اخترآباد

آگهی مزایده عمومی پردازش مرکز دفن اخترآباد

بسمه تعالی آگهي مزايده عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز پنجاه و هشتمین جلسه هيئت مديره سازمان به شماره 2812/س پ د/94 مورخ 094/11/08 امور مربوط به تفكيك و پردازش مرکز دفن اخترآباد را از طريق برگزاري مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شرايط […]

بسمه تعالی
آگهي مزايده عمومي
سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز پنجاه و هشتمین جلسه هيئت مديره سازمان به شماره 2812/س پ د/94 مورخ 094/11/08 امور مربوط به تفكيك و پردازش مرکز دفن اخترآباد را از طريق برگزاري مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مزايده:
1-برآورد كل مزايده 4/200/000/000 ريال
2-دارا بودن مجوز كار جهت امور خدماتي از اداره تعاون كار و امور اجتماعي
3-سپرده شركت در مزايده به ميزان 210/000/000 ريال كه مي بايست همراه اسناد مزايده تحويل گردد.
4-برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
5-كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ 94/11/29 لغايت 94/12/09 ازساعت 9 لغايت 12/30 به امور قراردادهاي سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت مراجعه و از تاريخ 94/12/06 لغايت 94/12/16 ساعت 13 پيشنهادهاي خود را تحويل سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت نمايند. زمان گشايش پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 94/12/17 ساعت 14/30 مي باشد.
6-هزينه آگهي و کارشناس به عهده برنده مزايده مي باشد.
7-متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد معرفي نامه (به همراه كارت شناسايي ملي)و اصل فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب شماره 0108733015009 سيبا بانك ملي به نام درآمد سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي ملارد و صفادشت تحويل امور قراردادها نمايند.
8-سازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.
9-ساير اطلاعات و جزييات در اسناد مزايده مندرج است.

بهرامعلی فتحی
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

شهرداریهای ملارد و صفا دشت

برچسب ها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*