مقاله های تخصصی پسماند

Title Size
۱. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند ۴۰۵.۸۸ KB Download
۲. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله ۲۷۲.۳۳ KB Download
۳. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب ۳۱۰.۰۸ KB Download
۴.لیست مقالات رسیده به دفتر دبیرخانه سومین همایش ملی مدیریت پسماند ۱۲۶.۰۱ KB Download
۵. روش های تبدیل پسماند به RDF ۳۱۹.۲۸ KB Download
۶. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT ۲۱۳.۷۵ KB Download
۷.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید ۳۹۰.۱۰ KB Download
۸.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین ۳۹۳.۸۴ KB Download
۹.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران ۳۲۳.۷۹ KB Download
۱۰.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج ۳۸۶.۰۶ KB Download
۱۱. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی ۴۳۸.۵۹ KB Download
۱۲.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی ۲۳۸.۶۸ KB Download
۱۳. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی ۲۳۶.۷۴ KB Download
۱۴.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی ۱.۰۴ MB Download
۱۵. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران ۱.۰۷ MB Download
۱۶. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده ۱۹۷.۹۵ KB Download
۱۷. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های ۳۴۳.۴۳ KB Download
۱۸. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست ۴۶۰.۴۳ KB Download
۱۹. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران ۴۹۶.۲۳ KB Download
۲۰. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم ۳۶۱.۹۰ KB Download
۲۱. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶.۰۹ KB Download
۲۲. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ۳۳۳.۱۶ KB Download
۲۳. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران ۸۸۵.۷۰ KB Download
۲۴. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت ۲۸۰.۲۹ KB Download
۲۵. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی ۶۰۴.۲۲ KB Download
۲۶. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی ۵۳۲.۸۱ KB Download
۲۷. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها ۲۸۲.۰۳ KB Download
۲۸.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی ۲۵۹.۹۶ KB Download
۲۹.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » ۲۶۸.۸۷ KB Download
۳۰.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD ۶۰۳.۸۳ KB Download
۳۱.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی ۲۲۸.۴۴ KB Download
۳۲. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه ۹۵۵.۸۸ KB Download
۳۳.کنترل کیفی کود آلی ۲۶۶.۴۴ KB Download
۳۴.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی ۲۹۴.۴۶ KB Download
۳۵. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه ۲۳۷.۰۹ KB Download
۳۶. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی ۲۹۲.۸۸ KB Download
۳۷.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی ۴۶۶.۱۴ KB Download
۳۸. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک ۳۰۰.۴۹ KB Download
۳۹. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها ۳۳۷.۸۱ KB Download
۴۰. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى ۲۱۲.۰۲ KB Download
۴۱. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری ۴۴۲.۴۵ KB Download
۴۲. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور ۷۸.۸۹ KB Download
۴۳. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری ۶۱.۰۴ KB Download
۴۴. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۷۰۳.۰۰ KB Download
۴۵. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی ۲۱۰.۰۲ KB Download
۴۶. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز ۳۵۳.۸۸ KB Download
۴۷. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی ۱۴۵.۱۹ KB Download
۴۸. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان ۲۱۳.۷۵ KB Download
۴۹. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری ۳۹۰.۱۰ KB Download
۵۰. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت ۳۹۳.۸۴ KB Download
۵۱. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین ۳۲۳.۷۹ KB Download
۵۲. ۱۰- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان ۲۰۶.۷۹ KB Download
۵۳. ۱۱- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۳۸۵.۲۰ KB Download
۵۴. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت ۱۶۶.۸۳ KB Download
۵۵. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳.۹۷ KB Download
۵۶. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز ۲۳۸.۸۹ KB Download
۵۷. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر ۱۳۱.۰۳ KB Download
۵۸. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری ۱۱۸.۴۲ KB Download
۵۹. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت ۲۹۵.۰۹ KB Download
۶۰.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک ۱۳۸.۵۱ KB Download
۶۱. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم ۳۱۸.۷۷ KB Download
۶۲. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد ۳۶۶.۸۹ KB Download
۶۳. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان ۳۶۲.۷۴ KB Download
۶۴. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ۴۷۱.۰۲ KB Download
۶۵. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا ۴۴۴.۴۹ KB Download
۶۶. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری ۵۰۸.۸۸ KB Download
۶۷. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن ۱۱۹.۴۹ KB Download
۶۸. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت ۱۲۰۰ تن در روز از زباله شهر تهران ۴۵۲.۰۹ KB Download
۶۹. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر ۱۷۹.۱۴ KB Download
۷۰. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) ۲۶۰.۶۱ KB Download
۷۱. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در ۷۲. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) ۹۶.۱۰ KB Download
۷۲. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها ۱۹۲.۰۹ KB Download
۷۳. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت ۱۱۰.۲۸ KB Download
۷۴. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات ۱۸۱.۲۹ KB Download
۷۵. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید ۲۴۵.۷۵ KB Download
۷۶. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد ۱۰۹.۷۴ KB Download
۷۷. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن ۳۴۰.۴۱ KB Download
۷۸. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک ۱۴۳.۴۹ KB Download
۷۹. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی ۱۰۷.۱۵ KB Download
۸۰. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران ۳۳۳.۶۵ KB Download
۸۱. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه ۳۱۲.۹۶ KB Download
۸۲. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند ۸۲.۹۴ KB Download
۸۳. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد ۳۵۸.۷۷ KB Download
۸۴. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن ۱۲۰.۷۳ KB Download
۸۵. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری ۱۸۵.۵۹ KB Download
۸۶. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه ۴۶۱.۳۱ KB Download
۸۷. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست ۱۱۹.۴۸ KB Download
۸۸.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست ۳۰۶.۶۸ KB Download
۸۹. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی ۱۷۳.۱۴ KB Download
۹۰. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج ۱۲۰.۸۷ KB Download
۹۱. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد ۴۲۰.۹۴ KB Download
۹۲. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست ۴۹۵.۹۶ KB Download
۹۳. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) ۴۹۵.۹۶ KB Download
۹۴. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی ۱۰۹.۸۰ KB Download
۹۵. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها ۱۸۷.۰۱ KB Download
۹۶. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب ۱۱۶.۰۶ KB Download
۹۷. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۹.۱۰ KB Download
۹۷. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند ۵ شهر ایران ۱۷۵.۹۷ KB Download
۹۹. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد ۱۰۶.۹۷ KB Download
۱۰۰. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری ۲۰۳.۹۷ KB Download
۱۰۱. جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید در کشورهای در حال توسعه، مطالعه موردی شهر شاهرود ۲۱۱.۴۰ KB Download
۱۰۲. مطالعات مکان یابی و مدیریت دفع بهینه مواد زائد جامد شهر جدید هشتگرد ۲۴۸.۲۷ KB Download
۱۰۳. بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر خواف ۱۹۲.۸۹ KB Download
۱۰۴. بررسی کمی و کیفی زباله شهر آباده و ارزیابی آن بر محیط زیست جایگاه دفن زباله شهر آباده ۱۳۹.۹۵ KB Download
۱۰۵. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیم ارستانهای استان گلستان ۱۱۵.۳۷ KB Download
۱۰۶. بررسی میزان کاهش پسماندهای ارسالی به مرکز دفن در اثر راه اندازِی کارخانه کمپوست شهر خمین ۱۲۰.۸۲ KB Download
۱۰۷. بررسی وضعیت بازیافت کاغذ ومقوا از زباله های شهر اصفهان وارزیابی جنبه های اقتصادی وزیست محیطی آن ۲۰۵.۸۲ KB Download
۱۰۸. بررسی کمی وضعیت مواد زائد جامد در یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی بزرگ تهران ۱۴۹.۴۲ KB Download
۱۰۹. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند ۳۶۶.۰۹ KB Download
۱۱۰. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران ۱۲۶.۳۱ KB Download
۱۱۱. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران ۴۸۹.۴۲ KB Download
۱۱۲. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت ۵۵۷.۵۰ KB Download
۱۱۳. بررسی وضعیت تفکیک در مبدأ و بازیافت پسماندهای خشک در کلان شهر تهران- ایستگاه بازیافت شهرداری منطقه ۳ ۱۲۶.۳۱ KB Download
۱۱۴. امکان سنجی احداث نیروگاه زباله سوز در شهر تبریز ۲۸۱.۷۴ KB Download
۱۱۵. بررسی تولید ورمی کمپوست ۳۵۱.۲۹ KB Download
۱۱۷. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ ۲۶۸.۸۷ KB Download
۱۱۸. گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-۱۳۹۱- واحد پردازش ۳.۳۰ MB Download

تنظیم و طراحی توسط تیم مهندسی آریانا 09355513075