مقاله های آموزشی پسماند

Title Size
۱. نگاهی به بازیافت و مدیریت زباله در سنگاپور : سرزمین بدون پسماند ۱۳۲.۶۳ KB Download
۲. بازیافت مواد در منزل ۱۴۱.۰۰ KB Download
۳.بازیافت و تفکیک زباله در تهران ۱۰۴.۰۶ KB Download
۴. بازیافت زباله ها ۱۰۷.۳۵ KB Download
۵. زباله یا پسماند ۱۳۸.۱۶ KB Download
۶. زباله , زباله ی کثیف ۱۶۲.۴۱ KB Download
۷. طلای کثیف ۱۳۵.۱۳ KB Download
۸.کاهش زباله ۳۴.۲۵ KB Download
۹.کمپوست زباله های شهری ۹۷.۴۰ KB Download
۱۰.روش تهیه کمپوست زباله های شهری ۹۸.۵۹ KB Download
۱۱.کرم های زباله خوار ۱۳۳.۳۸ KB Download
۱۲.کمپوست چیست ۳۷.۰۹ KB Download
۱۳.مراحل بازیافت پلاستیک ۱۳۳.۲۲ KB Download
۱۴. مردم شناسی به کمک زباله ۳۲.۹۱ KB Download
۱۵. نقش بازیافت در کره ی زمین ۳۹.۲۵ KB Download
۱۶.مدیریت زباله های بهداشتی در کشورهای جهان ۱.۴۶ MB Download
۱۷.پروژه ی نظر خواهی از شهروندان ۲۷۶.۵۵ KB Download
۱۸.تصاویر مخازن ویژه جمع آوری پسماند خشک ۲.۱۷ MB Download
۱۹.سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران ۱.۸۰ MB Download
۲۰.نهمین همایش بهداشت ملی ۷۶.۲۰ KB Download
۲۱. مدیریت زباله های شهری توسط زنان و ارتقاء کیفیت سلامت در خانواده ۷۶.۲۰ KB Download
۲۲. پروژه نظرخواهی از شهروندان در مورد عملکرد سیستم جمع آوری مکانیزه زباله در شهر تهران ۲۷۶.۵۵ KB Download
۲۳. تصاویر مخازن وییه جمع آوری پسماند خشک در برخی کشورها ۲.۱۷ MB Download
۲۴. مدیریت زباله های بهداشتی در کشورهای جهان ۱.۴۶ MB Download
۲۵. مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا- روش ها و هزینه ها ۱.۸۰ MB Download

تنظیم و طراحی توسط تیم مهندسی آریانا 09355513075